Borçluya İcra Takibi

TAKİP TALEBİ Esas Kayıt No.Tarihi 

1 - Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ......................................................................ve ikametgahı,alacaklı yabancı memlekette ...................................................................... oturuyorsa Türkiye’de göstereceği....................................................................... ikametgahı .......................................................................

2 - Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ........................................................................ adı, soyadı ve ikametgahı ........................................................................ 

3 - Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı ve ikametgahı .......................................................................

4 - Alacağın veya talep olunan teminatın cins ....................................................................... ve türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda ............................................  faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün ...........................................

5 - Menkul rehni veya ipotekle temin edilmiş .............................. ............... .......................... olan bir alacak talebinde merhunun ne....................................................................... olduğu merhun üçüncü şahıslar tarafından ....................................................................... 
verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş...................................................................... ise adı, soyadı ....................................................................... 

6 - Takip, ilama veya takip hükmündeki belgeye .......................... ................. ......................... müstenit ise ilam veya belgeyi veren makamın ...................... ............................ ................ adı, ilam veya belgenin tarihi, nosu ve özeti ....................................................................... 

7 - Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi ........................... ............... ........................ 

8 - Tevdi edilen senet (poliçe, emre muharrer senet, çek)in tarih ve numarası, özeti senede müstenit değilse borcun sebebi ....................... .......................... ......................


9 - Alacaklının takip yollarından hangisini talep eylediği ....................... ............................................... Yukarıda (..........) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

 


(Tarih..../..../......../) Alacaklı veya vekilinin imzası